รอบรู้เรื่องโรงแรม

17 Sep

กลยุทธ์กับการบริหารงานโรงแรม

ท่านผู้อ่านเคยสังเกตุบ้างไหมครับว่า ทำไมโรงแรมหลายๆ โรงแรมที่มีความเพียบพร้อมในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นตัวโรงแรมที่มีการออกแบบก่อสร้างมาเป็นอย่างดี และมีบุคลากรต่างๆ ที่มากไปด้วยประสบการณ์ในการให้บริการแต่ไมสามารถบริหารจัดการโรงแรมให้ประสบความสำเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะโรงแรมเหล่านั้นขาดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการนั่นเอง

กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ เป็นวิธีหรือแนวทางที่ช่วยองค์การให้สามารถดำเนินธุรกิจได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจัดทำแผนซึ่งมีลักษณะเป็นแผนระยะยาวที่ประกอบด้วยพันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย (Goal) ที่ธุรกิจจะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ (Strategies) และนโยบาย (Policy) ที่จะนำกลยุทธ์ต่างๆ มาใช้ ไว้เป็นแนวทางเพื่อให้ผู้บริหารและทีมงานสามารถใช้แผนกลยุทธ์นี้เป็นกรอบในการทำงาน หรือช่วยในการตัดสินใจในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานได้

โรงแรมที่เพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจแต่ไม่ประสบความสำเร็จดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เป็นผลมาจากการบริหารกิจการแบบไร้กลยุทธ์จึงไม่สามารถที่จะนำเอาทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจต่างๆ ที่มีอยู่อย่างเพียบพร้อมเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มพูนความมั่งคั่งให้กับธุรกิจได้ แต่กลับจะทำให้ทรัพยากรเหล่านั้นเกิดการเสื่อมค่า เสื่อมราคาไปตามกาลเวลาที่ผ่านไป บางรายการไม่มีการหยิบ หรือนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ก็กลายเป็นทรัพยากรที่ไร้ค่าไปในที่สุด

กลยุทธ์ที่มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจต่างๆ แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับคือ

  1. 1. กลยุทธ์ระดับบริษัท/องค์กร (Corporate Strategy) :
    หมายถึงกลยุทธ์ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจโดยภาพรวมของบริษัทที่ผู้บริหารระดับสูงมีต่อหน่วยธุรกิจ (Strategic Business Unit : SBU) ต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การดำเนินกิจการของบริษัท และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยภาพรวม ว่าจะดำเนินธุรกิจไปในทิศทางใด และจะส่งผลต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ใดอย่างไรบ้าง
  2. 2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Stregety) : 
    เป็นกลยุทธ์ที่ใช้สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารของธุรกิจนั้นๆ ที่ต้องกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับองค์กรหรือระดับบริษัทที่เป็นเจ้าของธุรกิจด้วย
  3. 3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่หรือกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Functional/Operational Strategy) : 
    เป็นกลยุทธ์ที่แผนกต่างๆ ของบริษัทใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของกลยุทธ์ทั้งในระดับองค์กรและระดับธุรกิจ

จากการวิเคราะห์ของโรงแรมทั้งหลายที่ไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจทั้งๆ ที่มีทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจที่ดีเป็นต้นทุน ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การนำเอาบุคลากรที่มีความรู้ และมีประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติงาน และการให้บริการต่างๆ เข้ามาทำงาน แต่ขาดวิสัยทัศน์ ขาดความรู้ ขาดทักษะ และขาดประสบการณ์ในด้านการกำหนด การวางแผน และการพัฒนากลยุทธ์ เข้ามาร่วมงาน ทั้งนี้เป็นเพราะบุคลากรทางด้านนี้อาจจะไม่มีความจำเป็นในการบริหารจัดการ และการปฏิบัติหน้าที่ประจำตามปกติของทางโรงแรมหรือธุรกิจต่างๆ นั่นเองโรงแรมทั้งหลายจึงมองไม่เห็นถึงความสำคัญของบุคลากรทางด้านนี้ และมุ่งเน้นไปที่บุคลากรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำภายในองค์กรแต่เพียงเท่านั้น

ความจริงอีกประการหนึ่งก็คือ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการที่จะกำหนดและขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กรให้สามารถแข่งขันได้ และไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ และต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ส่วนใหญ่จะมีค่าตัวสูง ทำให้องค์กรเล็กๆ ไม่สามารถที่จะว่าจ้างบุคลากรเหล่านี้มาทำงานประจำอยู่ในองค์กรของตนเองได้ เพราะจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายประจำที่มหาศาล และไม่จำเป็นต้องใช้งานอยู่เป็นประจำ ไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน ดังนั้นหลายๆ องค์กรขนาดเล็กจึงต้องว่าจ้างบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเหล่านี้มาเป็นที่ปรึกษาประจำขององค์กร ซึ่งจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า และพัฒนาบุคลากรในองค์กรของตนเองขึ้นมาประสานงาน รองรับ และนำแผนกลยุทธ์ต่างๆ ไปปฏิบัติ และฝึกฝนบุคลากรในองค์กรให้รู้จักคิด วางแผน และพัฒนาต่อยอดกลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กรต่อไป

สำหรับคณะผู้บริหารของโรงแรมนั้น จำเป็นที่จะต้องมีทักษะในการนำกลยุทธ์ต่างๆ มาใช้และขับเคลื่อนกลยุทธ์เหล่านั้นผ่านบุคลากรระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี แต่การที่จะให้ผู้บริหารมาคิดออกแบบ และวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ ขึ้นมาใช้งานด้วยตนเองนั้นอาจจะมีข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน เช่นความหลากหลายของภูมิความรู้ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลออกไปมากกว่าธุรกิจที่ตนเองกำลังบริหารจัดการอยู่ และทัศนคติที่โน้มเอียงเข้าข้างแนวทางและวิธีการบริหารจัดการธุรกิจของตนเอง

ดังนั้นกลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจที่ดีต้องมีมุมมองทั้งจากบุคคลภายนอกและภายในองค์กรที่ช่วยกันกำหนด วางแผน และพัฒนากลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่สามารถแข่งขันกับองค์กรธุรกิจอื่นๆ ที่อยู่ภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเอามุมมองใหม่ๆ จากภายนอกอุตสาหกรรมที่คิดว่าเป็นแบบอย่าง และแนวทางที่ดีมาประยุกต์ใช้ด้วย

Last modified on Monday, 17 September 2012 10:29
Rate this item
(3 votes)
Login to post comments

Copyright © 2012 - 2014 | iHotelGuru.Com. All rights reserved. Powered by : iHotelNet.Net

Top Desktop version